CONTRACT DE VANZARE � CUMPARARE
Nr.  _____ / ____________
Intre
S.C. LOGOGRAPH MEDIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Aleea Dealul Macinului nr. 7, Sector 6, inregistrata la 
Registrul Comertului cu nr.: J40/20871/2004, av�nd Codul Fiscal R-17041153, contul deschis la Banca Raiffeisen, 
Sucursala Decebal, IBAN RO92RZBR0000060005908753, reprezentata de FLORIN BODNARIUC, avand functia de Administrator, 
in calitate de VANZATOR.
Si _____________________________ cu sediul in:__________________________________________________________________ inregistrata 
la Registrul Comertului cu nr.: J____/________/_______, av�nd Codul Fiscal ________________, 
contul IBAN___________________________________________, deschis la banca _______________________________, 
reprezentata de _______________________, in calitate de CUMPARATOR.
CAPITOLUL I OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1.1 Vanzatorul se obliga sa livreze, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca produsele comandate conform prezentului contract.
Art. 1.2 Vanzatorul se obliga sa execute un numar de 3 machete grafice distincte, conform cu cerintele cumparatorului. In cazul in care nici una din cele 
trei propuneri nu este acceptata de cumparator, vanzatorul va executa inca doua machete, al caror pret va fi negociat odata cu stabilirea ferma si fara echivoc a 
modelului grafic nou solicitat de catre cumparator.
CAPITOLUL II TERMENI DE LIVRARE
Art. 2.1 Termenul de livrare pentru fiecare produs in parte este cel prevazut in anexa
Art. 2.2 Vanzatorul este obligat sa precizeze ferm termenul de livrare (zi, luna), termen ce trebuie 
confirmat de cumparator.
Art. 2.3 Lansarea comenzii se face in scris odata cu semnarea prezentului contract si are in vedere 
aprobarea de catre cumparator a machetei grafice propusa de vanzator si apobata de cumparator pentru 
produsele solicitate.
CAPITOLUL III CALITATEA MARFII
Art. 3.1 Vanzatorul garanteaza calitatea marfii care va fi conforma cu modelul grafic acceptat si semnat de 
cumparator si care se afla in pastrare in cate un exemplar la fiecare din partile contractante.
Art. 3.2 Receptia cantitativa si calitativa a marfii se face la sediul cumparatorului la primirea marfii, 
in conformitate cu legislatia in vigoare privind aceste activitati si va fi materializata printr-un proces 
verbal de receptie.
CAPITOLUL IV PRETUL MARFII
Art. 4.1 Pretul este cel stabilit in anexa la prezentul contract.
Art. 4.2 Pretul marfii va fi exprimat in EURO, platibili in lei la cursul BNR din ziua platii, 
conform anexei la contract.
CAPITOLUL V CONDITII DE PLATA A CONTRACTULUI
Art. 5.1 La semnarea prezentului contract, cumparatorul va achita un avans de 30% din valoarea produselor 
comandate, diferenta se va achita la livrare.
Art. 5.2 Contravaloarea in lei a marfurilor livrate, calculata la cursul de schim leu/EURO al BNR din ziua
platii, se va achita de cumparator prin Ordin de Plata/CEC sau in numerar, in termen de 2 zile de la 
emiterea facturilor. 
Art. 5.3 Pretul contractului este de _________ euro.
Art. 5.4 Valoarea totala a contractului este cea care rezulta din insumarea valorilor totale ale produselor livrate.
Art. 5.5 Pentru nerespectarea terenelor de livrare si plata, partile semnatare isi datoreaza penalitati de 0,5% 
pentru fiecare zi de intarziere. In cazul unor intarzieri la plata de peste 30 zile de la data livrarii, se vor sista livrarile 
pana la solutionarea platilor.
Art. 5.6 Vanzatorul se obliga sa livreze marfa comandata in termen de maxim 5 zile de la data aprobarii graficii produselor comandate. 
Art. 5.7 In situatii deosebite, cu acordul ambelor parti, termenul de livrare se poate modifica, cu obligatia partii ce o invoca de a 
anunta in scris partenerul cu cel putin 2 zile inaintea modificarii termenului contractual.
CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE
Art. 6.1 Eventualele litigii ce se pot naste pe parcursul derularii prezentului contract, in situatia in care nu se pot rezolva pe cale
amiabila, vor fi supuse spre solutionare instantelor competente de la sediul vanzatorului.
Art. 6.2 Modificarea prevederilor prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti semnatare.
Prezentul contract a fost incheiat astazi __________________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Prezentul contract este valabil de la data incheierii si pana la data ultimei livrari
VANZATOR                                                                          CUMPARATOR
LOGOGRAPH MEDIA SRL
FLORIN BODNARIUC - ADMINISTRATOR
ANEXA
NR CRT  DENUMIRE PRODUS  CONDITII DE EXECUTIE  CANTITATE  PRET UNITAR  VALOARE  TERMEN DE LIVRARE  OBSERVTII